Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Hỗ trợ từ chính phủ

Hỗ trợ tiền mặt
Hỗ trợ sau khi Uỷ ban đầu tư nước ngoài thuộc Bộ công nghiệp xem xét hiệu quả về mặt công nghiệp động lực tăng trưởng mới và chuyển giao kỹ thuật, quy mô tạo việc làm, mức độ ảnh hưởng đến kinh tế khu vực và quốc gia; và tỷ lệ cố định của khoản tiền đầu tư.
Hỗ trợ cố định địa điểm
Có thể thuê tối đa 100 năm và được giảm miễn phí thuê.

Hỗ trợ của địa phương

Hỗ trợ của địa phương Phân loại Tỉnh Jeollabuk Khu vực trực thuộc (thành phố, huyện)
Phân loại Tỉnh Jeollabuk Khu vực trực thuộc (thành phố, huyện)
Đầu tư thường Hỗ trợ tiền mặt Tối đa 5 tỷ won Tối đa 5 tỷ won
Hỗ trợ đất Dưới 50% giá thuê thông thường Dưới 30% giá thuê thông thường
Đầu tư quy mô lớn Hỗ trợ tiền mặt Tối đa 10 tỷ won Tối đa 10 tỷ won
Hỗ trợ đất Dưới 50% giá thuê thông thường Dưới 30% giá thuê thông thường
Cơ sở hạ tầng cơ bản của xưởng Nhiều nhất 5 tỷ cho khu công nghiệp, 5 tỷ cho doanh nghiệp riêng lẻ(đường đi vào, điện, ga, hệ thống nước thải, hệ thống gia cố đất nền) -
Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Tối đa 5 tỷ won(Chi phí xây dựng nhà xưởng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị) -

Miễn giảm thuế

Miễn giảm thuế Thời gian miễn giảm/ Tỷ lệ miễn giảm
Phân loại Deduction or exemption period and rate
Thuế pháp nhân·Thuế thu nhập 100% trong vòng 5 năm, Giảm 50% trong 2 năm tới(3 năm tới 100%, Giảm 50% trong 2 năm tới)
Thuế địa phương 100% trong vòng 7 năm, Giảm 50% trong 3 năm tới
Tariff 100% trong vòng 5 năm

*Đối tượng được miễn giảm: ngành nghề chế tạo từ 30 triệu USD (10 triệu USD), ngành nghề du lịch từ 20 triệu USD (10 triệu USD), ngành nghề lưu trữ từ 10 triệu USD (5 triệu USD)

Hỗ trợ khác

Trợ cấp tuyển dụng được hỗ trợ tối đa 1,500,000 won một nhân viên mỗi tháng trong vòng 6 tháng khi số nhân viên hơn 20 người, trợ cấp đào tạo huấn luyện nhân viên được hỗ trợ tối đa 1,000,000 won cho một nhân viên mỗi tháng trong vòng 6 tháng khi số lượng nhân viên hơn 20 người.

Other Support Other Support,Jeollabuk-do,si·gun
Phân loại Tỉnh Jeollabuk thành phố, huyện
Trợ cấp tuyển dụng tối đa là 1 tỷ won  Tối đa 200 triệu
Trợ cấp đào tạo huấn luyện  Tối đa 400 triệu  Tối đa 200 triệu