Tỉnh trưởng thứ35 Song Ha-jin

Tỉnh trưởng thứ35

 • tên : Song Ha-jin
 • nhiệm kỳ :01/7/2018 ~ nay
Tỉnh trưởng thứ34 Song Ha-jin

Tỉnh trưởng thứ34

 • tên : Song Ha-jin
 • nhiệm kỳ : 01/7/2014 ~ 30/6/2018
Tỉnh trưởng thứ33 Kim Wan-ju

Tỉnh trưởng thứ33

 • tên : Kim Wan-ju
 • nhiệm kỳ : 01/7/2010 ~ 30/6/2014
Tỉnh trưởng thứ32 Kim Wan-ju

Tỉnh trưởng thứ32

 • tên : Kim Wan-ju
 • nhiệm kỳ : 01/7/2006 ~ 30/6/2010
Tỉnh trưởng thứ31 Gang Hyeon-uk

Tỉnh trưởng thứ31

 • tên : Gang Hyeon-uk
 • nhiệm kỳ : 01/7/2002 ~ 30/6/2006
Tỉnh trưởng thứ30 Yu Jong-geun

Tỉnh trưởng thứ30

 • tên : Yu Jong-geun
 • nhiệm kỳ : 01/7/1998 ~ 30/6/2002
Tỉnh trưởng thứ29 Yu Jong-geun

Tỉnh trưởng thứ29

 • tên : Yu Jong-geun
 • nhiệm kỳ : 01/7/1995 ~ 30/6/1998
Tỉnh trưởng thứ28 Jo Nam-jo

Tỉnh trưởng thứ28

 • tên : Jo Nam-jo
 • nhiệm kỳ : 24/9/1994 ~ 30/6/1995
Tỉnh trưởng thứ27 Lee Gang-nyeon

Tỉnh trưởng thứ27

 • tên : Lee Gang-nyeon
 • nhiệm kỳ : 04/3/1993 ~ 23/9/1994
Tỉnh trưởng thứ26 Gang Sang-won

Tỉnh trưởng thứ

 • tên : Gang Sang-won
 • nhiệm kỳ : 22/4/1992 ~ 03/3/1993
Tỉnh trưởng thứ25 Choi Yong-bok

Tỉnh trưởng thứ25

 • tên : Choi Yong-bok
 • nhiệm kỳ : 21/6/1990 ~ 21/4/1992
Tỉnh trưởng thứ24 Gang Hyeon-uk

Tỉnh trưởng thứ24

 • tên : Gang Hyeon-uk
 • nhiệm kỳ : 20/5/1988 ~ 20/6/1990
Tỉnh trưởng thứ23 Hong Seok-pyo

Tỉnh trưởng thứ23

 • tên : Hong Seok-pyo
 • nhiệm kỳ :29/8/1986 ~ 19/5/1988
Tỉnh trưởng thứ22 Shin Hyeon-don

Tỉnh trưởng thứ22

 • tên : Shim Jae-hong
 • nhiệm kỳ : 15/10/1983 ~ 28/8/1986
Tỉnh trưởng thứ21 Jo Cheol-gwon<

Tỉnh trưởng thứ21

 • tên : Jo Cheol-gwon
 • nhiệm kỳ : 18/7/1980 ~ 14/10/1983
Tỉnh trưởng thứ20 Kim Hak-jung

Tỉnh trưởng thứ20

 • tên : Kim Hak-jung
 • nhiệm kỳ : 26/12/1978 ~ 17/7/1980
Tỉnh trưởng thứ19 Shin Hyeon-don

Tỉnh trưởng thứ19

 • tên : Hwang In-seong
 • nhiệm kỳ : 23/10/1973 ~ 25/12/1978
Tỉnh trưởng thứ18 Lee Chun-seong

Tỉnh trưởng thứ18

 • tên : Lee Chun-seong
 • nhiệm kỳ : 22/6/1971 ~ 22/10/1973
Tỉnh trưởng thứ17 Lee Hwan-ui

Tỉnh trưởng thứ17

 • tên : Lee Hwan-ui
 • nhiệm kỳ : 22/02/1968 ~ 12/6/1971
Tỉnh trưởng thứ16 Lee Jeong-woo

Tỉnh trưởng thứ16

 • tên : Lee Jeong-woo
 • nhiệm kỳ : 19/12/1963 ~ 21/02/1968
Tỉnh trưởng thứ15 Kim In

Tỉnh trưởng thứ15

 • tên : Kim In
 • nhiệm kỳ : 25/8/1961 ~ 16/12/1963
Tỉnh trưởng thứ14 Lee Jon-il

Tỉnh trưởng thứ14

 • tên : Lee Jon-il
 • nhiệm kỳ : 24/5/1961 ~ 24/8/1961
Tỉnh trưởng thứ13 Kim Sang-sul

Tỉnh trưởng thứ13

 • tên : Kim Sang-sul
 • nhiệm kỳ : 29/12/1960 ~ 23/5/1961
Tỉnh trưởng thứ12 Lee Yong-taek

Tỉnh trưởng thứ12

 • tên : Lee Yong-taek
 • nhiệm kỳ : 17/10/1960 ~ 18/12/1960
Tỉnh trưởng thứ11 Yim Chun-seong

Tỉnh trưởng thứ11

 • tên : Yim Chun-seong
 • nhiệm kỳ : 27/6/1960 ~ 06/10/1960
Tỉnh trưởng thứ10 Lee Gi-se

Tỉnh trưởng thứ10

 • tên : Lee Gi-se
 • nhiệm kỳ : 12/5/1960 ~ 26/6/1960
Tỉnh trưởng thứ9 Park Jeong-geun

Tỉnh trưởng thứ9

 • tên : Park Jeong-geun
 • nhiệm kỳ : 15/3/1959 ~ 11/5/1960
Tỉnh trưởng thứ8 Lee Ha-yeong

Tỉnh trưởng thứ8

 • tên : Lee Ha-yeong
 • nhiệm kỳ : 11/3/1957 ~ 12/5/1959
Tỉnh trưởng thứ7 Kim Gyu-jin

Tỉnh trưởng thứ7

 • tên : Kim Gyu-jin
 • nhiệm kỳ : 24/9/1956 ~ 10/3/1957
6th Tỉnh trưởng thứShin Yong-woon

Tỉnh trưởng thứ6

 • tên : Shin Yong-woo
 • nhiệm kỳ : 02/9/1955 ~ 23/9/1956
Tỉnh trưởng thứ5 Lee Yo-han

Tỉnh trưởng thứ5

 • tên : Lee Yo-han
 • nhiệm kỳ : 17/9/1952 ~ 01/9/1955
Tỉnh trưởng thứ4 Lee Seong-deuk

Tỉnh trưởng thứ4

 • tên : Lee Seong-deuk
 • nhiệm kỳ :29/10/1951 ~ 16/9/1952
Tỉnh trưởng thứ3 Kim Ga-jeon

Tỉnh trưởng thứ3

 • tên : Kim Ga-jeon
 • nhiệm kỳ : 15/12/1949 ~ 05/10/1951
Tỉnh trưởng thứ2 Jang Hyeon-sik

Tỉnh trưởng thứ2

 • tên : Jang Hyeon-sik
 • nhiệm kỳ :17/8/1949 ~ 14/12/1949
Tỉnh trưởng thứ1 Shin Hyeon-don

Tỉnh trưởng thứ1

 • tên : Shin Hyeon-don
 • nhiệm kỳ :10/9/2048 ~ 16/8/1949