Tiểu sử Song Ha-Jin, Tỉnh trưởng tỉnh Jeollabuk

Những năm 2010

 • 2018 ~Tỉnh trưởng thứ 35 của tỉnh Jeollabuk (Được bầu lần thứ 6 thông qua phiếu phổ thông)
 • 2014 ~ 2018Tỉnh trưởng thứ 34 của tỉnh Jeollabuk (Được bầu lần thứ 6 thông qua phiếu phổ thông)2018
 • 2006 ~ 2014Thị trưởng Jeonju (thứ 36~37)
  Chủ tọa Cuộc họp tham vấn thị trưởng tỉnh Jeollabuk

Những năm 2000

 • 2005 ~ 2013Ủy ban cố vấn chính sách, Hiệp hội hành chính công tự trị Hàn Quốc
 • 2004 ~ 2005Trưởng ban khuyến khích kinh doanh, Bộ nội vụ và hành chính Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju
 • 2003 ~ 2004Phó chủ tịch Hiệp hội phân tích và đánh giá chính sách Hàn Quốc
 • 2002 ~ 2004Phó tổng thư ký ban Quy hoạch và quản lý, tỉnh Jeollabuk
 • 2001 ~ 2002Tổng thư ký Hội đồng tỉnh Jeollabuk, Giám đốc Hiệp hội hành chính công Hàn Quốc
 • 2000 ~ 2001Trưởng ban Hợp tác tư nhân, Bộ nội vụ và hành chính

Những năm 1900

 • 1998 ~ 1999Cán bộ thi hành của ban Thông tin tự trị, Bộ nội vụ và hành chính
 • 1996 ~ 1997 Tổng giám đốc ban Kinh tế khu vực
  Tổng giám đốc ban Kinh tế và thương mại quốc tế, tỉnh Jeollabuk General Manager of International Economy and Trade, Jeollabuk-do
 • 1994 Tốt nghiệp trường Đại học Hàn Quốc (Khoa học hành chính công, tiến sĩ)
 • 1981 Tốt nghiệp trường hành chính, Đại học quốc gia Seoul (Khoa học hành chính công, bằng thạc sĩ)
 • 1979 Tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc, Khoa Luật