Quan hệ hữu nghị & hợp tác quốc tế

Quan hệ hữu nghị & hợp tác quốc tế

Quan hệ hữu nghị quốc tế - 7 thành phố tại 4 quốc gia

Quan hệ hữu nghị: 3 thành phố ở 2 quốc gia
 • Thành phố
  • Thành phố Giang Tô, Trung Quốc (ngày 27/10/1994)
  • Tiểu bang Washington (ngày 17/5/1996)
  • Tiểu bang New Jersey (ngày 19/5/2000) của Hoa Kỳ
Quan hệ hợp tác: 4 thành phố tại 2 quốc gia
 • Thành phố
  • Thành phố Kagoshima (ngày 30/10/1989)
  • Tỉnh Ishikawa (ngày 10/9/2001) của Nhật Bản
  • Thượng Hải (ngày 17/4/2003)
  • Tỉnh Sơn Đông (ngày 02/11/2006) của Trung Quốc