• Sự hồi sinh kinh tế của tỉnh Jeollabuk-do
  • Thủ đô của ngành nông nghiệp
  • Tạo cơ sở cho ngành công nghiệp Văn hóa, thể thao, du lịch
  • Phát triển cân bằng và nhảy vọt của Saemangeum
  • Giáo dục về hạnh phúc và hy vọng của nhân dân trong tỉnh

1 2 3 4 5

Tintức

Tỉnh trưởng

Tỉnh trưởng

Kim Kwan-Young

Các lễ hội của tỉnh Jeollabukview